Materiály pre zdravý dom
💚

Materiály pre zdravý dom

Stavebné materiály použité pri výstavbe domu zásadným spôsobom vplývajú na kvalitu vnútorného ovzdušia domu. Obsahujú rôzne látky a niektoré sa z nich uvoľňujú do ovzdušia hneď po zabudovaní alebo dlhodobo v malých množstvách. Tieto látky môžu byť neškodné alebo aj škodlivé. Škodliviny nesmú prekračovať hraničné limity, ktoré sú záväzné pre výrobcov materiálov. Napriek tomu sa snažíme vyhýbať takýmto materiálom, ak to technické riešenie a finančné možnosti povoľujú. Materiály môžu alebo nevedia regulovať vlhkosť vzduchu. Môžu viac alebo menej akumulovať teplo. Niektoré sú dobrými pohlčovačmi hluku, iné nie…. Takýchto parametrov je viacero a zohľadňujeme ich pri tvorbe zdravého domu.

Uvádzam len malú časť materiálov vhodných pre koncept zdravého domu. Tu sa nimi zaoberám stručne. Podrobne sa budem zaoberať v: špeciálnom seriáli článkov.

Nepálená hlina

V súčasnosti sa často robia veci príliš zložité, energeticky náročné a škodlivé pre životné prostredie. Hlina je z tohto pohľadu aj v dnešnej dobe v mnohých parametroch atraktívna a ľahko sa kombinuje aj s ďalšími prírodnými materiálmi.

Hlina výborne reguluje vlhkosť vzduchu – dokáže pomerne rýchlo prijať a vydať vzdušnú vlhkosť, čím prispieva k zdravej vnútornej klíme. Vďaka svojej veľkej objemovej hmotnosti dokáže akumulovať teplo, čo napr. pri výkyvoch teplôt v exteriéri pomáha udržať optimálnu teplotu v interiéri. Má výborné zvukovo-izolačné vlastnosti.

Možnosti použitia v súčasnosti dostupných výrobkov na trhu:

– hlinené tehly – priečky, nenosné akumulačné a akustické steny

– hlinené panely – napr náhrádzajú sadrokartónové dosky

– hlinené omietky

Drevo

Drevo určite netreba podrobnejšie predstavovať a zvyčajne nikto nespochybňuje jeho kvalitatívny prínos v interiéri aj exteriéri. Drevo je možné využiť veľmi rôznorodo: Podlahy, nosné prvky stien a striech, okná….Podobne ako hlina reguluje vlhkosť, za predpokladu, že sa konštrukčne správne ochráni vhodnými prírodnými nátermi, ktoré ho „nezabijú“ alebo sa použije bez ochrany.

Drevovláknité dosky

V minulosti známe pod názvom „hobra“. V súčasnosti sa vyrába väčší sortiment na rôzne využitie. Na výrobu sa používa výlučne prírodná surovina – drevo. Vo výrobnom procese sa do dosiek nepridávajú na spájanie drevných vlákien žiadne syntetické lepidlá. Vysoká akumulačná schopnosť izolačných dosiek účinne chráni pred nadmerným prehrievaním vnútorných priestorov a zabezpečuje pohodu vnútorného prostredia budov v letných mesiacoch.

Fúkaná celulóza

Vláknitá izolácia vyrobená z vlákien získaných spätným rozvláknením papiera izoluje veľmi dobre, pri rovnakej hrúbke sú jej tepelné izolačné schopnosti porovnateľné napr. s polystyrénom, minerálnou alebo sklenou vatou. Veľkou výhodou je, že vyplní všetky priestory v izolovaných dutinách.

Ekopanely – Lisované panely zo slamy

Použitie podobné ako sadrovláknité dosky. Pracuje sa s nimi ako s drevom.

Slamené balíky

Slama je dobrý tepelný izolant. Je možné s ňou postaviť nízkoenergetický a dokonca aj pasívny dom. Slama, podobne ako hlina, zabezpečuje dobrú vnútornú klímu.Aj keď je slama samotná relatívne lacná, stavba z nej môže byť finančne zaujímavá len pre svojpomocnú výstavbu. Pri výstavbe firmou tvorí len jednu zo zložiek domu a ostatné konštrukcie domu stoja rovnako ako pri bežnej výstavbe.

Pórobetón

Pórobetón patrí spolu s vápennopieskovými tehlami medzi materiály, ktoré sú výrobne energeticky menej náročné, čím sú vlastne aj šetrné voči životnému prostrediu. Výhoda pórobetónu oproti iným murovacím materiálom (hlavne moderným páleným dierovaným tehlám) pre domy, v ktorých jeosadené riadné vetranie s rekuperáciou práve homogénna štruktúra tvárnice. Vo všetkých smeroch má rovnaké vlastnosti a nemá v sebe diery. Dierovanie často spôsobuje nečakané problémy s netesnosťou domu.

Vápenno-pieskové tehly

Vynikajú predovšetkým svojimi zvukovoizolačnými schopnosťami. Dôležitá je pre reguláciu výkyvu interiérových teplôt ich akumulácia tepla. A výborne regulujú vlhkosť vzduchu v interiéri.

Penové sklo

Granulát penového skla. Získava sa z recyklovaného starého skla, je ľahké, tvarovo stále, odolné proti starnutiu a je výborné pre izoláciu základových dosiek.V jednej vrstve tvorí vonkajšie zateplenie základovej dosky a zároveň plní drenážnu funkciu.

Nevhodné materiály pre zdravý dom

Zjednodušene sa dá povedať, že v interiéri nie sú vhodné veľké plochy z plastov, skla, chrómu hlavne v interiéri. Plastové povrchy nie sú dieletkrické (vytvárajú elektrostatický náboj) a likvidujú záporné ióny vo vzduchu podobne ako napríklad bežiace počítače v kanceláriách. V súčasnosti sa vo veľkom predávajú ionizátory do bytov a kancelárskych priestorov, pritom ľudia neriešia, čo vo vzduchu ničí záporné ióny… Napríklad laminátové podlahy alebo koberce z umelých vlákien v interiéri tvoria veľké percento zo všetkých povrchov v rámci interiéru. Chróm zase môže byť ľahko rádioaktívny. Popis ďalších nevhodných materiálov je v príprave.

Pri výbere materiálov pre zdravý dom je dôležité brať ohľad aj na pôsobenie na životné prostredie, pretože riešiť len vnútro vlastného domu a priestor záhrady po plot od suseda je z dlhodobejšieho hľadiska krátkozraké. Napríklad vzduch a vodu, ktoré do domu potrebujeme, berieme z vonkajších zdrojov. Ak si tieto zdroje znečistíme, bude nám zdravý dom zbytočný… Všetky materiály používané v stavebníctve, napriek tomu, že majú certifikáty, nie sú vhodné do konceptu zdravého domu. Niektoré dokonca vôbec nie sú ohľaduplné k životnému prostrediu.

Vo všeobecnosti sa dá povedať, že materiály pre zdravý dom sú zároveň ekologickými materiálmi.

Z ekologického hľadiska uprednostňujeme materiály vyrobené s minimálnou energetickou náročnosťou podľa možností z miestnych obnoviteľných zdrojov. Tieto kritériá spĺňajú napríklad tepelné izolácie už spomínané vyššie, pričom nevznikajú problémy ani s ich neskoršou recykláciou. Pre zdravý dom preto hľadáme také konštrukčné riešenia domu, ktoré umožnia uplatnenie takýchto materiálov. Zároveň minimalizujeme používanie materiálov vyrábaných pri vysokej energetickej náročnosti.

Tieto ekologické aspekty stavebných materiálov popisujú parametre PEI, emisie CO2 a emisie SO2.

(Informácie o parametroch sú prevzaté zo stránok architektonického ateliéru Creattera. )

PEI – Viazaná primárna energia, tzv. „šedá energia“

Je to údaj v MJ, ktorý v sebe zahŕňa množstvo spotrebovanej primárnej energie v danom materiály. Ide o energiu vynaloženú na získanie suroviny, výrobu a dopravu materiálu. Jeden MJ zodpovedá v prepočte cca. 0,27KWh.

Emisie CO2ekv. (potenciál globálneho otepľovania)

Tento údaj zahŕňa emisie látok prispievajúcich ku skleníkovému efektu. Oxid uhličitý sa vzhľadom k najväčším množstvám používa ako ekvivalent. Nás zaujíma, koľko kilogramov CO2 bolo uvoľnených pri výrobe materiálu. Nie každý materiál má pozitívnu bilanciu CO2. Napríklad drevo alebo iné dorastajúce suroviny počas rastu absorbovali viac CO2, ako sa uvoľní pri ich príprave a zabudovaní v stavbe.

Emisie SO2ekv. (potenciál okysľovania životného prostredia)

Ako ekvivalent sa používa oxid siričitý, ale údaj zahŕňa aj daľšie plyny podieľajúce sa na acidifikácii, predovšetkým oxid dusíka a amoniak. Tento menej známy, ale tiež dôležitý údaj dáva informácie o nezvratnom procese zasírenia okolia priemyslenou produkciou. Plyny reagujú a viažu sa v atmosfére s vodou a dopadajú na Zem predovšetkým v podobe kyslých dažďov. Tie spôsobujú poškodenie vodných, lesných a pôdnych ekosystémov, ale aj budov.