Untitled

parameter:nízkoenergetickýpasívny
merná potreba tepla na vykurovanie za rok
50-15 kWh/m2
15 kWh/m2
tesnosť obalového plášťa (blower-door)
max. 1,0/h
max. 0,6/h
maximálna celková spotreba primárnej energie za rok
neposudzuje sa
120kWh/m2